Algemene Voorwaarden VAtched – Virtual Assistant

Lees of download hier onze algemene voorwaarden voor Virtual Assistants.

Kennismaking
Op de website kun je VAtched laten weten dat jij interesse hebt om een bijdrage te leveren aan het team van virtual assistants. Wees er van bewust dat VAtched enkel met zelfstandigen werkt. Het is niet mogelijk om als medewerker bij VAtched in dienst te treden. VAtched neemt contact met je op na de getoonde interesse. Na een eerste kennismaking en groen licht zal VAtched voor je aan de slag gaan. Hieraan zijn een aantal voorwaarden verbonden.

Aanmelding
Intake

Je schrijft je als virtual assistant in en vult zo volledig mogelijk het online intake formulier in zodat VAtched in ieder geval een duidelijk beeld heeft van jouw opleiding, ervaring en wensen. VAtched verwacht van haar virtual assistant dat zij tenminste 5 uur per opdracht beschikbaar is.

Door je online in te schrijven geef je toestemming om de gegevens die jij hebt ingevuld bij jouw inschrijving en noodzakelijk zijn voor de bemiddeling tussen VAtched en haar klanten te verstrekken aan de klant. Met verstrekking van deze gegevens wordt natuurlijk rekening gehouden met de privacywetgeving. Dit betekent dat de door jou ingevulde gegevens nooit een op een worden doorgezet.

Core Value Index
Voor het werken als virtual assistant vindt VAtched het belangrijk een persoonlijkheidstest te doen. Wij gebruiken hiervoor de Core Value Index. Deze test geeft inzicht in jouw persoonlijke profiel. Dit geeft ons handvatten om jouw talenten optimaal te benutten en te kijken bij welke organisatie jij het beste past.

De test zal door VAtched worden gefaciliteerd. De kosten voor deze test zullen echter door jou worden voldaan. Je kunt deze kosten online voldoen. Je ontvangt natuurlijk een factuur van VAtched.

Als de betaling bij VAtched binnen is, krijg je een persoonlijke inlog per email toegestuurd. Deze zul je van HEYJIJ ontvangen. Dit is een bedrijf waarmee VAtched samenwerkt als het gaat om de Core Value Index. Binnen de online omgeving kun je de test maken. Dit zal zo’n 10-15 minuten in beslag nemen. Na het afsluiten van de testomgeving krijg je vrijwel direct jouw profiel. Dit profiel bevat een aantal pagina’s die je toelichting geven op de uitslag van jouw scan. Tevens zal HEYJIJ de uitslag van de scan met jou bespreken. Zij zullen contact met je opnemen om een afspraak in te plannen.

Voor een beoordeling door onze klant is het natuurlijk ook belangrijk deze test te analyseren en de inhoud daarvan ook ter beschikking te stellen aan klanten, zodat VAtched een (eventuele) opdracht niet alleen vanwege kennis en vaardigheden, maar ook persoonlijk aan een betreffende klant en opdracht kan koppelen. Bij akkoord op deze voorwaarden geef jij hiervoor toestemming.

Opleiding
Tevens verwacht VAtched dat als jij als virtual assistant aan het werk gaat 3 van onze aangeboden opleidingen gaat volgen binnen 1 jaar tijd, mits dit mogelijk is in het kader van het aanbod. Deze opleidingen worden door VAtched gefaciliteerd.

Hier zijn voor jouw geen extra kosten aan verbonden.Wil je meer trainingen volgen, kan dat natuurlijk. De kosten hiervoor betaal je dan voor een deel zelf. Voor de hoogte van deze kosten en eventuele andere voorwaarden wordt jij op dat moment geïnformeerd.

Match

VAtched spant zich in om een juiste passende match te vinden. Als de afspraken zijn gemaakt, de test is gedaan en de factuur is betaald gaat VAtched op zoek naar de perfecte opdracht voor jou (Een opdracht bestaat uit minimaal 5 uur).

De klant van VAtched verstrekt relevante informatie, waaronder een specifieke omschrijving van de functie, de vereiste en gewenste kwalificaties, (een indicatie van) het salaris, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden en de beoogde looptijd van de opdracht.

Met in achtneming van al het vorengaande bepaalt VAtched of zij jou, met toestemming van jou, aan de klant voorstelt. Ook kan het zijn dat VAtched de gehele selectie van de virtual assistant namens de klant verricht. De klant is gerechtigd de voorgestelde virtual assistant af te wijzen. Ook VAtched is gerechtigd een virtual assitant voor een bepaalde opdracht af te wijzen. De klant en/of VAtched zal/zulln een eventuele afwijzing (desgevraagd) schriftelijk motiveren.

VAtched kan en mag ook uit eigen beweging, zonder een daartoe strekkende opdracht of verzoek van de klant, potentieel geschikte virtual assistants aanbieden met het oog op (mogelijke) vacatures.

VAtched schiet niet toerekenbaar tekort jegens jou als virtual assistant en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten, indien zij om welke reden dan ook niet of niet tijdig een opdracht aan kan aanbieden.

Wetgeving virtual assistant als zelfstandig professional

VAtched sluit met jou een overeenkomst van opdracht als je bij een organisatie aan het werk kunt. Door een overeenkomst van opdracht aan te gaan, geven VAtched,
en de virtual assistant uiting aan hun uitdrukkelijke wens om de werkzaamheden niet op basis van een arbeidsovereenkomst of overeenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW te doen verrichten, alsmede om te voorkomen dat sprake is van één van de in de wet genoemde fictieve dienstbetrekkingen, met het gevolg dat VAtched dan wel opdrachtgever verantwoordelijk zijn voor inhouding en afdracht van loon-/inkomstenbelasting alsmede (sociale) premies, zulks in de breedste zin des woords.

De virtual assistant als zelfstandig professional draagt zorgt voor een ongevallen- en adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de risico’s samenhangend met haar werkzaamheden. De virtual assistant verklaart ook de op haar rustende verplichtingen krachtens de belastingen en socialeverzekeringswetgeving uitdrukkelijk zelf na te komen.