Algemene Voorwaarden – VAtched

Lees of download hier de algemene Voorwaarden van VAtched BV.

Algemene Voorwaarden VAtched ingeschreven bij de KvK onder nummer 72263296


Artikel 1 Definities

1.1 VAtched B.V. (hierna te noemen: VAtched) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd aan de Hanzestraat 33, 7006 RH te Doetinchem alsmede haar rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel.
1.2 Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie VAtched een schriftelijke overeenkomst aangaat of tracht aan te gaan. Tevens wordt onder opdrachtgever verstaan de door of namens haar ingeschakelde personen of bedrijven, vertegenwoordigers of gemachtigden.
1.3 Zelfstandige professional: persoon of personen die de werkzaamheden verricht(en) in de uitoefening van een zelfstandig beroep of bedrijf, en dus niet in dienst van VAtched (er bestaat geen arbeidsverhouding).
1.4 Opdracht/overeenkomst: De door partijen gesloten overeenkomst tot het werven en selecteren van kandidaten en/of ter beschikking stellen van zelfstandige professionals, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede (rechts)handelingen ter uitvoering van de overeenkomst en, achteraf bezien alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan van de overeenkomst.
1.5 Basisuurtarief: het tarief dat VAtched aan de opdrachtgever in rekening brengt (exclusief 21% BTW) zoals overeengekomen en eventueel nadien aangepast conform opdracht en voorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten/overeenkomsten tussen VAtched en opdrachtgever voor zover betrekking hebbend op het door VAtched ter beschikking stellen van virtual assistants enkel als zelfstandige professionals.
2.2 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 De voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten/overeenkomsten met VAtched waarbij derden dienen te worden betrokken.
2.4 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien partijen dit schriftelijk overeenkomen.
2.5 Indien een bepaling in deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. VAtched en opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
2.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
2.7 Indien VAtched niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat VAtched in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
2.8 Bepalingen die naar hun aard bedoeld zijn om na het einde van de overeenkomst voort te duren blijven van kracht.
2.9 In geval van strijdigheid tussen de verschillende toepasselijke voorwaarden geldt, in afnemende volgorde van belangrijkheid, de volgende rangorde:
(i) de gesloten overeenkomsten en
(ii) de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 3 Aanbieding en totstandkoming
3.1 Alle aanbiedingen van VAtched zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
3.2 Tenzij anders vermeld zijn alle in de offertes opgenomen tarieven en kosten exclusief btw.
3.3 VAtched kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.4 Aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de gegevens die de opdrachtgever aan VAtched verstrekt.

Artikel 4 Duur en uitvoering van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst tussen VAtched en opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van de opdracht, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
4.2 Opdrachten, overeenkomsten en wijzigingen daarvan komen pas tot stand op het moment dat VAtched deze schriftelijk heeft geaccepteerd, dan wel op het moment dat zij feitelijk een begin van uitvoering heeft gemaakt.
4.3 VAtched zal alle opdrachten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting.
4.4 VAtched kan en mag ook uit eigen beweging, zonder een daartoe strekkende opdracht of verzoek van de opdrachtgever, potentieel geschikte virtual assistants aan opdrachtgever aanbieden met het oog op (mogelijke) vacatures.
4.5 VAtched is ten tijde van de overeenkomst gerechtigd kosteloos gebruik te maken van de handelsnaam en het logo/merk van de opdrachtgever.
4.6 De opdrachtgever verstrekt voor de goede uitvoering van de opdracht en/ of overige overeenkomst tijdig relevante informatie, waaronder een specifieke omschrijving van de functie, de vereiste en gewenste kwalificaties, (een indicatie van) het salaris, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden en de beoogde looptijd van de opdracht.
4.7 Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan VAtched zijn verstrekt, heeft zij het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.
4.8 Met in achtneming van het voorgaande bepaalt VAtched, welke perso(o)n(en) zij aan
de opdrachtgever voorstelt.
4.9 De opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde persoon af te wijzen. De opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.
4.10 De keuze welke persoon wordt ingezet, wordt gemaakt door de opdrachtgever, tenzij VAtched met de opdrachtgever is overeengekomen dat zij de gehele selectie van de persoon verricht namens de opdrachtgever.
4.11 VAtched zal zich inspannen tijdig een potentieel geschikte persoon aan te bieden. VAtched schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien zij om welke reden dan ook niet of niet tijdig een persoon kan aanbieden.
4.12 VAtched is niet aansprakelijk, indien een door haar voorgestelde virtual assistant om welke reden dan ook niet via VAtched ter beschikking kan worden gesteld aan de opdrachtgever.
4.13 VAtched is niet aansprakelijk voor schade in verband met het inzetten van virtual assistants die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen en/of verwachtingen, tenzij die schade aantoonbaar het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van VAtched bij de selectie.
4.14 Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een correcte uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
4.15 VAtched is gerechtigd eenzijdig wijzigingen in de overeenkomst aan te brengen als dit een gevolg is van wet- en regelgeving.
4.16 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal VAtched opdrachtgever hierover schriftelijk informeren.
4.17 Opdrachtgever zal tijdig voor het einde van de overeenkomst tussen opdrachtgever en VAtched laten weten of en zo ja, voor welke duur en onder welke voorwaarden de opdracht wordt voortgezet of verlengt. Opdrachtgever dient dit uiterlijk bij een overeenkomst voor bepaalde tijd tussen 4 weken voor het einde van de opdracht te melden.

Artikel 5 Zelfstandigheid terbeschikkingstelling
5.1 De virtual assistant staat onder geen beding onder gezag van opdrachtgever. De virtual assistant is bij het uitvoeren van de werkzaamheden geheel zelfstandig.
5.2 De virtual assistant deelt haar werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt voor zover dit voor de uitvoering van de overeenkomst nodig is, afstemming met opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen.
5.3 De virtual assistant verricht de werkzaamheden voor opdrachtgever, deskundig, zorgvuldig en volgens opdracht en laat alles na dat opdrachtgever en of VAtched, direct danwel indirect, schade zou kunnen berokkenen.
5.4 De virtual assistant verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van opdrachtgever. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht.
5.5 Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat de virtual assistant ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

Artikel 6 Tarief en tijdverantwoording op urenbasis
6.1 Het basisuurtarief wordt berekend over de uren waarop VAtched op grond van de opdracht en/of voorwaarden aanspraak heeft. Berekening vindt plaats over de door de virtual assistants werkelijke gewerkte uren.
6.2 De virtual assistant voert haar uren bij het urenregistratiesysteem van VAtched in.
6.3 De facturen aan opdrachtgever worden uitgeschreven aan de hand van de ingevoerde uren door de virtual assistant.

Artikel 7 Benaderen virtual assistant
7.1 Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van VAtched, is het opdrachtgever en al aan haar gelieerde ondernemingen
a) tijdens de looptijd van een opdracht; en
b) gedurende 3 maanden na het einde van de opdracht niet toegestaan om, rechtstreeks voor zich, dan wel door middel van en/of voor derden een arbeidsverhouding of samenwerking van welke aard dan ook aan te gaan met de virtual assistant.
7.2 Bij overtreding van het in de vorige lid bepaalde is opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van € 15.000,00 verschuldigd, onverminderd het recht van VAtched om in plaats van de boete volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8 Toestemming rechtstreekse arbeidsverhouding of overeenkomst van opdracht met virtual assistant
8.1 Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd om, rechtstreeks voor zich, dan wel door middel van en/of voor derden een arbeidsverhouding of samenwerking van welke aard dan ook aan te gaan met de virtual assistant indien en voor zover wordt voldaan aan het hieronder in dit bepaalde.
8.2 Opdrachtgever en de virtual assistant brengen VAtched schriftelijk op de hoogte van het voornemen, voordat hieraan uitvoering wordt gegeven.
8.3 De opdrachtgever vraagt aan VAtched welk tijdstip de virtual assistant de overeenkomst van opdracht met VAtched rechtsgeldig kan doen eindigen.
8.4 De virtual assistant is verplicht schriftelijk mededeling te doen dat zij bij opdrachtgever in dienst wil treden of een overeenkomst van opdracht aan wil gaan.
8.5 Indien de opdrachtgever tijdens de looptijd van een opdracht of gedurende 3 maanden na het einde van de opdracht een rechtstreekse arbeidsverhouding of overeenkomst van opdracht wenst aan te gaan met de ter beschikking gestelde virtual assistant en ook aangaat, is de opdrachtgever aan VAtched een vergoeding verschuldigd. De vergoeding wordt vermeerderd met BTW.
8.6 Opdrachtgever en VAtched kunnen in afwijking van hiervan schriftelijk anders overeenkomen.
8.7 Het is de virtual assistant verboden handelingen te verrichten die erop zijn gericht werkzaamheden uit eigen beweging te beëindigen met de bedoeling deze arbeid te vervolgen c.q. te continueren via een andere onderneming, zonder dat daarvoor schriftelijke toestemming is verleend door VAtched die haar in principe voor het verrichten van dat werk heeft te werk gesteld.

Artikel 9 Facturering en Betaling
9.1 Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door VAtched ingediende factuur voor het aantal uren t.a.v. de verrichte werkzaamheden door een virtual assistant als zelfstandige professional te voldoen binnen 14 kalenderdagen na verzending van de factuur, tenzij anders overeengekomen.
9.2 Er vindt een betaling plaats op een door VAtched aangewezen rekeningnummer.
9.3 Uitsluitend betalingen aan VAtched zelf werken bevrijdend. Betalingen aan de virtual assistant of het verstrekken van voorschotten aan de virtual assistant die de werkzaamheden verricht zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddeling of schuldvergelijking.
9.4 De betaling dient door opdrachtgever te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting.
9.5 Indien een factuur van VAtched niet binnen 14 kalenderdagen na verzending is betaald, is de opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim.
9.6 Na die termijn is de opdrachtgever over het gefactureerde bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. Alle kosten in en buiten rechte die VAtched moet maken voor de invordering van openstaande facturen zijn voor rekening van de opdrachtgever.
9.7 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn is voldaan is VAtched gerechtigd, nadat zij opdrachtgever daarvan op de hoogte heeft gesteld, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. VAtched is niet aansprakelijk voor eventuele schade die dit voor opdrachtgever of derden tot gevolg heeft.
9.8 VAtched heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
9.9 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
9.10 Reclames omtrent enige factuur moeten binnen vijf kalenderdagen na de dag van verzending van de factuur schriftelijk bij VAtched zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de opdrachtgever. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen.

Artikel 10 Beëindiging overeenkomst terbeschikkingstelling
10.1 De opdracht die voor bepaalde tijd is aangegaan (waaronder ook begrepen een vooraf overeengekomen objectieve toekomstige gebeurtenis), eindigt van rechtswege door het verstrijken van de duur hiervan (dan wel het plaatsvinden van de vooraf vastgestelde objectieve toekomstige gebeurtenis).
10.2 Tussentijdse opzegging door opdrachtgever van de opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
10.3 VAtched is enkel tot opzegging bevoegd als er sprake is van een gewichtige reden, met een opzegtermijn van een maand.
10.4 Beide partijen kunnen de opdracht zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling met onmiddellijke ingang opzeggen indien:
a. de andere partij in verzuim is en de tekortkoming van de andere partij de opzegging rechtvaardigt;
b. de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard;
c. aan de andere partij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
d. Een der partijen wordt ontbonden;
e. Conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op roerende en/of onroerende zaken van opdrachtgever;
f. Indien de virtual assistant overlijdt.
10.5 In geval van opzegging door opdrachtgever is VAtched jegens opdrachtgever niet tot enige schadevergoeding gehouden.
10.6 Elke opdracht eindigt van rechtswege indien en zodra de opdrachtgever besluit om met de virtual assistant als zelfstandige professional een rechtstreekse arbeidsverhouding, een samenwerking of een overeenkomst van opdracht al dan niet via een derde partij aan te gaan, na toestemming van VAtched, betaling van een vergoeding aan VAtched én de opdrachtgever bovendien alle geldende verplichtingen die voor de opdrachtgever voortvloeien uit de opdracht is nagekomen.

Artikel 11 Ziekte
11.1 Indien een virtual assistant als zelfstandige professional 1 of 2 dagen haar werkzaamheden wegens ziekte niet kan verrichten zal zij samen met opdrachtgever overleggen of zij haar werkzaamheden wil en kan verrichten op een ander moment.
11.2 Niet gewerkte uren zullen niet worden gefactureerd aan opdrachtgever.
11.3 Indien een virtual assistant als zelfstandige professional langer dan 2 dagen haar werkzaamheden niet kan verrichten zal VAtched in onderling overleg met opdrachtgever zich inspannen om voor de ziekteperiode een vervanger te zoeken.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
12.1 VAtched is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat VAtched is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.
12.2 Voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van VAtched is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden, die niet voor risico van VAtched komen, is zij niet aansprakelijk.
12.3 VAtched is niet aansprakelijk voor schade en verliezen die de virtual assistant als zelfstandige professional toebrengt aan de opdrachtgever of aan derden.
12.4 Indien VAtched aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van VAtched per gebeurtenis beperkt tot het op de grond van deze voorwaarden, de opdracht(bevestiging) en/ of overig overeengekomene in rekening te brengen tarief over de duur van de opdracht (met een maximum van 3 maanden), althans het gedeelte waar de aansprakelijkheidstelling betrekking op heeft.
12.5 De aansprakelijkheid van VAtched is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag waartegen VAtched verzekerd is.
12.6 VAtched is uitsluitend aansprakelijk voor directe/ rechtstreekse schade, die uitsluitend het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een opeisbare verbintenis.
12.7 De aansprakelijkheid van VAtched wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever VAtched schriftelijk in gebreke stelt, stellend daarbij een redelijke termijn ter herstel van de tekortkoming, en VAtched ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichting te kort blijft schieten.
12.8 De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat VAtched in staat is adequaat te reageren.
12.9 Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij VAtched meldt.
12.10 De opdrachtgever vrijwaart VAtched voor alle aanspraken van derden, als gevolg van het lijden van schade in verband met de uitvoering van de overeenkomst en waarvan de oorzaak aan andere dan aan VAtched toerekenbaar is.
12.11 Indien VAtched uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden VAtched zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is VAtched, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van VAtched en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 13 Intellectueel eigendom
13.1 VAtched behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
13.2 De gegevens die voortvloeien uit de rechten en bevoegdheden die VAtched toekomen, mogen niet zonder toestemming worden gekopieerd, gebruikt of aan derden worden getoond.
13.3 Aan de opdrachtgever komen de intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van de door de virtual assistant als zelfstandige professional verrichte werkzaamheden toe, indien overeengekomen of voor zover dit bij de wet is bepaald.
13.4 Het staat de opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de virtual assistant aan te gaan of haar een verklaring ter ondertekening voor te leggen ter zake van intellectuele eigendomsrechten.
13.5 VAtched is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom die de virtual assistant als zelfstandige professional verbeurt of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van het feit dat de virtual assistant als zelfstandige professional zich beroept op enig recht van intellectueel eigendom.

Artikel 14 Geheimhouding en Privacy
14.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens die partijen van elkaar ontvangen, tenzij enige bepaling uit wet- of regelgeving VAtched tot bekendmaking verplicht of personen verbonden aan of werkzaam bij VAtched optreden in een procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
14.2 VAtched zal passende maatregelen nemen om de vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens te beschermen en de door VAtched benaderde virtual assistant inlichten over het vertrouwelijke karakter van de informatie.
14.3 VAtched is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van schending van een geheimhoudingsplicht door de virtual assistant als zelfstandige professional.
14.4 Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats conform de toepasselijke (inter)nationale wet- en (beroeps)regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
14.5 De opdrachtgever verlangt geen gegevens van VAtched die zij op grond van toepasselijke wet- en regelgeving niet mag verstrekken.
14.6 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door VAtched aan haar verstrekte gegevens.
14.7 De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat aan VAtched en de betreffende virtual assistant alleen persoonsgegevens worden verstrekt indien en voor zover de opdrachtgever hiertoe gerechtigd is en de eventueel benodigde toestemming hiervoor heeft verkregen van de betreffende personen.

Artikel 15 Toepasselijke recht/bevoegde rechter
15.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij VAtched partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
15.2 De rechter in de vestigingsplaats van VAtched is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.